Biuro:
ul. Starowiejska 19,
08-110 Siedlce
Polska

Eragon Logistic

Kateryna Krasuska

Radomyśl 77
08-112 Wiśniew
Polska

 

 

 

tel. +48 793 980 988
fax. +48 257 407 785

email: eragon.logistic@gmail.com
FB:   
 @eragon.logistic
Instagram: #eragonlogistic

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas

Kontakt

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Konkurs zakończony!!!
Gratulujemy zwycięzcom !!!

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS URODZINOWY” i jest zwany dalej: „Konkursem”.Organizatorem Konkursu jest firma Eragon Logistic Kateryna Krasuska, Radomyśl 77, 08-112 Wiśniew, Polska, Nip: 8212561670, tel:+48 793-980-988.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie internetowej magazynu „Eragon Logistic” (www.eragonlogistic.pl)  z możliwością komentarza na portalach społecznościowych.
 • Konkurs rozpocznie się dnia 17.09.2018 (o godz. 7.00) i zakończy dnia 01.10.2018 (o godzinie 08:00). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 01.10.2018.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 • Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu. 

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 • Nagrodami w Konkursie są: 1 miejsce- Kamera samochodowa BLAUPUNKT BP 2,1 FHD+ Upominki firmowe(długopis, brelok, kubek), 2 miejscy- Smart-zegarekFOREVER SB-310+ Upominki firmowe(długopis, brelok, kubek), 3 miejsce- PQI POWERBANK 15000+ Upominki firmowe(długopis, brelok, kubek) , 4 miejsce- Upominki firmowe(długopis, brelok, kubek).
 • Czterech zdobywców nagród w Konkursie wyłoni Jury firmy Eragon Logistic.
 • Zadaniem Uczestników jest polubienie naszej strony na Facebook lub Instagram i napisanie życzeń w komentarzu na stronie konkursowej.
 • Poprzez napisanie komentarzu w konkursie w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego komentarz  nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pytania do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
 • Jury wyłoni zdobywców nagród wybierając drogą losowania podczas transmisji na żywo w dniu urodzin 01.10.2018 .
 • Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej po zakończeniu konkursu.
 • Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 • Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz.176).
 • Nagrody wyślemy pocztą.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 • Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Eragon Logistic Kateryna Krasuska , Radomyśl 77, 08-112 Wiśniew, Polska NIP 8212561670, tel.+48 793-980-988 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 • Firma Eragon Logistic informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Eragon Logistic Kateryna Krasuska. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez firme w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Eragon Logistic na piśmie.
 • Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

REKLAMACJE

 

 • Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 1 dnia od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia długości trwania konkursu, jeśli po upływie regulaminowego czasu trwania konkursu nie będzie mógł przyznać wszystkich nagród.
 • W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym https://www.eragonlogistic.plOrganizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
 • Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora.

 Uwaga! 01 Października nasza firma obchodzi 4 urodziny, dla tego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w urodzinowym konkursie i Świętowaniu tego dnia z nami! 

  Nagrodzone zostaną 4 pierwsze miejsca:
1 miejsce - Kamera samochodowa BLAUPUNKT BP 2.1 FHD + upominki                             firmowe,
2 miejsce- Smart-zegarek FOREVER SB-310 + upominki firmowe,
3 miejsce- PQI PowerBank 15000 + upominki firmowe
4 miejsce- Upominki firmowe.


 

Konkurs organizowany jest dla przyjaciół firmy Eragon Logistic, klientów i partnerów. Aby wziąć udział w konkursie, należy: 


1. Polubić naszą stronę na facebook: @eragon.logistic 
2. Napisać w komentarzu na tej stronie życzenia urodzinowe dla nas.

   
   Będzie nam miło jeżeli podzielicie się tym postem u siebie na stronie FB lub Instagramie dzięki czemu twoje znajomi będą mogli tez wziąć udział w naszej zabawie)

 

Konkurs trwa do 01.10.2018 (do godziny 08:00).

Przedstawiciel jury firmy Eragon Logistic wyłoni czterech zwycięzców, którzy otrzymają gwarantowane nagrody podane w konkursie.

Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAGON LOGISTIC

ERAGON LOGISTIC

ERAGON LOGISTIC

 1. pl
 2. ru